Piletid

Kliendiandmed ja privaatsuspoliitika

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

1.1 Põhimõtteid, mille alusel Rakvere Maraton MTÜ (edaspidi Rakvere Maraton) kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas dokumendis (edaspidi põhimõtted).

1.2 Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Rakvere Maratoni poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

1.3 Rakvere Maraton kogub ja töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik Rakvere Maratoni poolt korraldatud sündmustel osalemiseks ja Klientide parimaks teenindamiseks.

1.4 Registreerides end Rakvere Maratoni poolt korraldatud sündmusele (st soetades pileti) ehk Rakvere Maratoni Kliendiks või avaldades soovi Kliendiks saada, antakse nõusolek oma Kliendiandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.5 Rakvere Maraton hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil ning tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

1.6 Rakvere Maratonil on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele oma kodulehel www.saunafestival.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

1.7 Rakvere Maraton võib Kliendiandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Rakvere Maraton, et andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid Rakvere Maratoni juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

1.8 Rakvere Maraton võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Rakvere Maratonile.


2. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2.2 Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jne), ja Teenuse andmed.

2.3 Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

2.4 Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja Rakvere Maratoni vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda Rakvere Maratoni teenust.

2.5 Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Rakvere Maratoni teenuseid.

2.6 Teenused – Rakvere Maratoni poolt korraldatud kultuuri- ja spordisündmused ja nendega seotud tegevused.

2.7 Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta, eelkõige andmed spordisündmustele registreerimise ja kultuuriüritustele pääsme soetamise kohta.
 

3. KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1 Rakvere Maraton töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku registreerimisel Rakvere Maraton Kliendiks. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses Rakvere Maratoni teenuse osutamisest (nt mõne sündmuse korraldamisel olulise teenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

3.2 Rakvere Maraton töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

3.2.1 pakkuda Klientidele võimalust kasutada Rakvere Maratoni teenuseid (nt kultuuri- ja spordisündmustel osalemine);

3.2.2 täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;

3.2.3 anda Klientidele olulist infot teenuse osutamise kohta (nt osaleja stardinumber, sündmuse stardiaegade muutmine, erakordsed ilmastikutingimused, päevakavad, tervise ja ilma infot vms);

3.2.4 paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt kliendiküsitlused, tarbijauuringud jms);

3.2.5 analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist ja luua aruandeid;

3.2.6 täita Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.3 Rakvere Maratoni poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.


4. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

4.1 Rakvere Maratonil on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt E-teeninduses, võistluskeskuses/ piletimüügi pääslas tehtud toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.

4.2 Rakvere Maraton võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses olevat territooriumi (nt võistluskeskus,festivali/sündmuse ala, stardipaik) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju, protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

4.3 Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada Rakvere Maraton õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju tõendamisel.


5. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

5.1 Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed) või kustutamist.

5.2 Rakvere Maraton kinnitab, et:

5.2.1 kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;

5.2.3 tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;

5.2.4 tema töötajatel on õigus Kliendiandmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;

5.2.5 ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on keelatud; 5.2.6 nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd (nt IT- vms teenuse osutaja), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

5.3 Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.

5.4 Rakvere Maraton töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

5.5 Kui klient leiab, et Rakvere Maraton on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e- posti aadressil info@eestimaraton.ee.

5.6 Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Rakvere Maraton MTÜ (edaspidi Rakvere Maraton) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Rakvere Maraton klientide andmeid Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

Siinkohal toome välja olulisemad punktid:

Rakvere Maraton hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

Rakvere Maraton hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Rakvere Maraton seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

Rakvere Maraton ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses Rakvere Maratoni teenuse osutamisest (nt IT vms teenuse pakkuja); kui kohustus tuleneb seadusest; kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sisse nõudmine teenuse osutajale).

Rakvere Maratonil on õigus edastada isikuandmeid Rakvere Maratoni volitatud töötlejatele (nt mõne sündmuse korraldamiseks vajaliku teenuse pakkuja). Sellistel juhtudel tagab Rakvere Maraton, et andmetöötlejad töötlevad Kliendiandmeid Rakvere Maratoni juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid. Vastutav töötleja on Rakvere Maraton MTÜ (aadress Tähe 5, 44314 Rakvere, telefon 5336 4289, meiliaadress info@eestimaraton.ee).

Rakvere Maraton võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Rakvere Maratonile.

Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Rakvere Maratoni kliendiandmebaasist teatades sellest e-posti aadressil info@eestimaraton.ee ja andes soovitud toimingute korraldamiseks mõistliku aja.

Rakvere Maratoni töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

Rakvere Maraton säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on andmete sisestamise hetkel olnud ebakorrektsed või muul põhjusel ebatäpsed.

Rakvere Maratoni poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.